Poznań, dnia 10 lipca 2017 roku

Uchwała nr 36 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 lipca 2017 roku
w sprawie organizacji kursu dla sędziów przedłużających ważność posiadanej licencji na następny cykl olimpijski.

Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem", będzie organizatorem:

Kursu dla sędziów, którzy posiadali w poprzednim okresie olimpijskim ważne licencje sędziowskie i nie mogą przedłużyć ich ważności na następny cykl olimpijski, obejmujący lata 2017 / 2020, gdyż nie spełnili warunków określone w § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "kursem".

§ 2. 1. Kurs, o których mowa w § 1, odbędzie się w pomieszczeniach Centrum Strzelectwa Sportowego „TARCZA” w Pile, Aleja Powstańców Wielkopolskich 182, 64 – 920 Piła.

2. Zajęcia kursu, o których mowa w § 1, odbędą się podczas jednego zjazdu, w dniu 11 lipca 2017 roku. 

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i sprawnym przeprowadzeniem kursu, o których mowa w § 1, spoczywa na Przewodniczącym Kolegium Sędziów Związku.

4. W kursie, o którym mowa w § 1 mogą wziąć udział sędziowie, 

którzy posiadali w poprzednim okresie olimpijskim ważne licencje sędziowskie i nie mogą przedłużyć ich ważności na następny cykl olimpijski, obejmujący lata 2017 / 2020, gdyż nie spełnili warunków określone w § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

§ 3. 1. Koszty organizacji kursu, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata za uczestnictwo w kursie, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w wysokości 150,00 zł (stopięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika.

3. Opłaty określone w ust. 2 obejmują koszt wydania licencji sędziowskiej.

§ 4. Program kursu, o którym mowa w § 1, opracuje Kolegium Sędziów Związku.

§ 5. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po zakończeniu kursu, o którym mowa w § 1.