Poznań, dnia 15 maja 2017 roku

Uchwała nr 28 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017.

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017 i Uchwałą nr 4 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2017, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, nazywanym dalej „Związkiem”, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zakupy sprzętu dla członków zwyczajnych Związku:

1) KKS LOK “VIS” w Gostyniu  - nr rej. Związku 4/W1/11;

2) SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu - nr rej. Związku 13/W1/11;

3) SKS „INTER – CONTINENTAL” w Pile - nr rej. Związku 14/W1/11;

4) GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14;

którzy przekazali swoje środki finansowe uzyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2016 do rozliczenia przez Związek, w ramach Preliminarza wydatków na rok 2016, Zarząd Związku będzie realizował w ciągu całego roku 2017, na podstawie zapotrzebowań składanych przez tych członków.

2. Ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania zakupów, o których mowa w ust. 1, będzie następowało ze środków własnych Związku w kwocie nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą zakupów sprzętu na rzecz podmiotu, określonego w ust. 1 pkt 2.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmieniona na mocy Uchwały nr 41 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu.