Poznań, dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 17 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2017 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2017 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, otrzymuje brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały - Kalendarz Imprez Strzeleckich na rok 2017 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego