Poznań, dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 12 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 64 - 700 Czarnków, ul. Sarbska 46

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 31 grudnia 2016 roku, L.dz. WZSS-22/2017 (data wpływu do Związku – 15 marca 2017 r.), stwierdza ustanie członkowstwa w Związku: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 64 - 700 Czarnków, ul. Sarbska 46, zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 33/W1/14, przyjętego Uchwałą nr 7/2014 Zarządu Związku z dnia 10 marca 2014 roku.

§ 2. Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku

§ 3. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.