Poznań, dnia 11 lutego 2017 roku

Uchwała nr 6 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 11 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, TMA 1993 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62 – 800 Kalisz, ul. Częstochowska 25.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 10 stycznia 2017 roku, Ldz. WZSS-4/2017, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku:

TMA 1993 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62 – 800 Kalisz, ul. Częstochowska 25
KRS: 0000652683
REGON: 365855470,
NIP: 6182155609

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 38/W1/17.

2. Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;
2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;
3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – 1 delegat;
4) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3. Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku dwoma delegatami, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkowstwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2017.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.