Poznań, dnia 14 lutego 2017 roku

Uchwała nr 2 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie organizacji Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej, w roku 2017.

Na podstawie § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z  § 2 ust. 10 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, a także w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Uchwały nr 21 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, będzie organizatorem imprezy strzeleckiej o nazwie: „MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ”.

§ 2.  1. Bezpośrednim organizatorem zawodów, o których mowa w § 1, jest Rawicki Klub Sportowy "BOCK".

2. Zawody, o których mowa w § 1:

1) odbędą się w miejscowości Rawicz, na obiekcie, który zostanie pozyskany do tego celu przez bezpośredniego organizatora, wskazanego w ust. 1;

2) odbędą się w dniu 11 marca 2017 roku;

3) zostaną zorganizowane w dyscyplinach pistolet i karabin, z podziałem na kategorie wiekowe i rodzaje klasyfikacji, określone w ich regulaminie.

§ 3.  1. Podmiot określony w § 2 ust. 1, odpowiada za organizację i przygotowanie strzelnicy do zawodów określonych w § 1, wraz z opracowaniem ich regulaminu.

2. Obsadę sędziowską zawodów, o których mowa w § 1, zapewni Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Koszty organizacji zawodów, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Oplata startowa w zawodach, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w ramach jego funduszy, zgodnie z § 51 ust. 2 pkt. 4.

§ 5. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.