Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2021 roku.

Uchwała nr 8 / 2021
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku.

Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zobowiązuje Zarząd Związku, do:

1) bieżącego publikowania wszystkich uchwał własnych oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Związku materiałów z jego posiedzeń, poprzez umieszczenie ich na witrynie internetowej, o następującym adresie: https://wzss.pl;

2) bieżącego publikowania uchwał i protokołów z obrad WZD Związku, na zasadach określonych w pkt 1;

3) bieżącego publikowania, na zasadach określonych w pkt 1, materiałów wszystkich organów działających przy Zarządzie Związku, działających na podstawie § 40 Statutu Związku;

4) corocznego publikowania sprawozdania finansowego Związku, na ostatni dzień roku bilansowego;

5) opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym WZD Związku sprawozdania:

a) z realizacji Uchwał WZD Związku, złożonego z dwóch części:

  • finansowej – stanowiącej sprawozdanie Zarządu Związku z podejmowanych decyzji finansowych,
  • merytorycznej – dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Związku, do których obligowały go uchwały Zebrania,

b) dotyczącego realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku, a także wyników rywalizacji sportowej zawodników podmiotów zrzeszonych w Związku;

6) terminowego zwoływania corocznych WZD Sprawozdawczych Związku, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja roku następnego,

7) publikowania, na zasadach określonych w pkt 1, sprawozdań, o którym mowa w pkt 4, co najmniej na tydzień przed datą zwołania WZD Związku, w sposób umożliwiający do nich dostęp, tylko uprawnionym użytkownikom witryny, poprzez zastosowanie odpowiednich informatycznych mechanizmów identyfikacji.

§ 2. WZD Związku, wprowadza w życie Plan działania Związku, do końca kadencji obecnych jego władz, o następującej treści: 

1) Zarząd Związku: 

a) na podstawie przepisu wynikającego § 40 ust. 1 pkt 2 oraz § 41 Statutu Związku, dokona weryfikacji obecnych składów i ponownie powoła do życia:

  • Radę Trenerów, wspierającej działania Wiceprezesa Związku do spraw wyczynowego strzelectwa sportowego oraz Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej,
  • Kolegium Sędziów,

jako stałe organy działające przy Zarządzie Związku,

b) powoła do życia, na podstawie przepisu wynikającego § 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, komisję ds. strzeleckich konkurencji nieolimpijskich i dynamicznych, jako stałego organu opiniodawczo – doradczego, działającego przy Zarządzie Związku, wspierającego działania Wiceprezesa Związku do spraw organizacji strzeleckiego sportu powszechnego;

2) na bazie struktury działania Związku wynikającej z wymogów Statutu, podejmowanie przez Zarząd Związku działań organizacyjnych, w oparciu o:

a) Biuro Związku – działające na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku,

b) Radę Trenerów, będącą ciałem doradczym, wspierającym działania Wiceprezesa Związku do spraw wyczynowego strzelectwa sportowego, w zakresie pomocy dla szkoleniowców i trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, a także w zakresie pomocy udzielanej zawodnikom i podmiotom zrzeszonym w Związku,

c) działające na podstawie § 41 Statutu Związku, Kolegium Sędziów, będące organem wykonawczym Zarządu Związku w zakresie prawidłowości przeprowadzania zawodów i prowadzenia spraw sędziowskich, działającym na podstawie własnego regulaminu,

d) inne organy powołane na podstawie § 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, w zakresie działania ujętym w stosownych uchwałach Zarządu Związku;

3) prowadzenie przez Zarząd Związku, jego polityki finansowej w sposób zapewniający utrzymanie płynności finansowej, a także wypracowywanie racjonalnych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi zadania finansowe Związku w oparciu o stosowne pełnomocnictwa i umowy;

4) zapewnienie przez Zarząd Związku prawidłowego funkcjonowania Biura Związku wraz przeprowadzeniem analizy w zakresie możliwości jego funkcjonowania w oparciu o zatrudnienie pracowników;

5) na bazie Biura Związku terminowa obsługa spraw jego członków przez Zarząd Związku i działające przy nim organy, o których mowa w pkt 1;

6) utrzymanie w sprawności i ewentualna modernizacja posiadanego sprzętu informatycznego i teleinformatycznego, a także wypracowanie w oparciu o dostępne technologie, metody przeprowadzania posiedzeń władz Związku oraz organów, o których mowa w pkt 1, na zasadach telekonferencji;

7) dofinansowywanie przez Zarząd Związku działalności lub wsparcie sprzętowe, poszczególnych klubów, w oparciu o efekty ich startów w zawodach ogólnopolskich;

8) stałe monitorowanie przez Zarząd Związku realizacji Uchwały nr 4 / 2012 WZD Związku z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz  wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu;

9) występowanie przez Zarząd Związku z odpowiednimi projektami działań mających na celu upowszechnianie strzelectwa sportowego, skierowanymi do władz samorządowych i innych instytucji w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, na realizację celów statutowych Związku;

10) cykliczne organizowanie przez Zarząd Związku zawodów rangi Mistrzostw Wielkopolski, a także wspieranie organizacyjne lub finansowe, istniejących już imprez w zakresie wszystkich dziedzin strzelectwa;

11) bieżące aktualizowanie przez Zarząd Związku preliminarza wydatków pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji udzielanych przez WZD Związku;

12) wspomaganie merytoryczne i finansowe przez Zarząd Związku:

a) oraz organy, o których mowa w pkt 1, przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez członków Związku;

b) działalności trenera koordynatora kadry wojewódzkiej i Rady Trenerów;

13) wypracowanie przez Zarząd Związku w porozumieniu z Kolegium Sędziów, nowej formuły rejestracji zawodów w kalendarzu imprez Związku wraz z uproszczeniem procesu zatwierdzania ich regulaminów i obsad sędziowskich, w miarę możliwości opartej o elektroniczną drogę wymiany informacji pomiędzy członkami Związku i Kolegium Sędziów;

14) zapewnienie przez Zarząd Związku środków finansowych na realizację celów określonych w pkt od 1 do 13;

15) poprawienie ściągalności składek członkowskich przez Zarząd Związku, od podmiotów zrzeszonych w Związku oraz ostateczne uregulowanie zaległości w tym zakresie, pochodzących z poprzednich lat;

16) utworzenie w strukturze Zarządu Związku zespołu, który zajmie się stałą analizą pod kątem prawnym, a także funkcjonalnym Statutu Związku i opracowaniem projektu ewentualnych jego zmian;

§ 3. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 71 spośród 91 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 delegatów, żaden delegat nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 28 lipca 2021 roku, przy obecności 78,02% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1, w związku z § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc wraz z zakończeniem kadencji władz w latach 2021 / 2024.