Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2015 roku.


Uchwała nr 3 / 2015
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2016.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, działając w celu realizacji § 33 pkt 16 Statutu Związku, upoważnia Zarząd Związku, do opracowania planu finansowo – rzeczowego Związku wraz z preliminarzem wydatków na rok 2016.

§ 2.

WZD zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania preliminarza wydatków, o którym mowa w § 1, na podstawie przewidywanych wpływów środków finansowych oraz upoważnia do dokonywania ewentualnych zmian na podstawie Uchwał Zarządu przedstawianych członkom Związku na stronie internetowej.

§ 3.

Dokumenty określone w § 1, Zarząd przedstawi pod obrady WZD w roku 2016.

§ 4.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 40 spośród 73 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na WZD w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 54,79 % ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku.