Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2015 roku.


Uchwała nr 2 / 2015
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2015.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, działając na mocy § 33 pkt 16 Statutu Związku, wprowadza w życie Preliminarz Wydatków Związku na rok 2015, przyjęty Uchwałą nr 6 / 2015 Zarządu Związku z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2015, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez WZD Związku w Uchwale nr 5 / 2014 WZD Związku z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2015.

§ 2.

1.    WZD Związku upoważnia jednocześnie Zarząd Związku, do dokonywania nowelizacji dokumentu określonego w § 1, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Związku.

2.    Nowelizacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przedstawione przez Zarząd Związku na najbliższym WZD wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

§ 3.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 40 spośród 73 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na WZD w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 54,79 % ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku.