Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2015 roku.


Uchwała nr 1 / 2015
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2014, Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, działając na mocy § 33 ust. 4 Statutu Związku, udziela Zarządowi Związku absolutorium za rok 2014.

§ 2.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 40 spośród 73 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na WZD w dniu 14 maja 2014 roku, przy obecności 54,79 % ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku.