Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 roku.


Uchwała nr 3 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na podstawie § 33 ust. 12 Statutu Związku, uchwala Regulamin Organizacyjny Komisji Rewizyjnej WZSS w Poznaniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.   Uchwałę przyjęto przy obecności 41 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.   Za przyjęciem uchwały głosowało 41 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3.   Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku, przy obecności 73 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

Załacznik nr 1 

do Uchwały nr 3 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO


§ 1.

1.   Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywana dalej Komisją, jest organem kontrolno - nadzorczym Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywanego dalej Związkiem, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i działa na mocy postanowień Statutu Związku, uchwał Walnego Zebrania Delegatów Związku oraz zgodnie z § 43 ust. 4 Statutu Związku, na podstawie niniejszego regulaminu.

2.   Siedzibą władz Związku, w tym Komisji jest miasto Poznań.

§ 2.

Komisja sprawuje nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Związku w zakresie przestrzegania przez wszystkie jego organy Statutu Związku, uchwał Walnego Zebrania Delegatów, stosownych regulaminów oraz przepisów prawa i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 3.

1.   Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów na zasadach określonych w § 43 ust. 2.

2.   Ilość członków Komisji określa Uchwała Walnego Zebrania Delegatów na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Związku.

3.   Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Delegatów, które jest zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, rozpoczynającym nową kadencję władz Związku, po ogłoszeniu wyniku wyborów.

4.   Na pierwszym posiedzeniu Komisji, o którym mowa w ust. 3, jej członkowie wybierają spośród siebie:

  1. Przewodniczącego;
  2. Sekretarza.

5.   Pierwszemu posiedzeniu Komisji, o którym mowa w ust. 3, przewodniczy najstarszy spośród wybranych, a wynik wyborów, o których mowa w ust. 4 podawany jest do protokółu Walnego Zebrania Delegatów.

6.   Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Związku, kadencja Komisji trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji przez Walne Zebranie Delegatów.

7.   W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Delegatów, członków Komisji w trakcie trwania kadencji, przysługuje jej prawo do uzupełnienia składu na zasadach określonych w § 45 ust. 2 Statutu Związku.

8.   W przypadku ustania członkowstwa w Komisji jej Przewodniczącego lub Sekretarza, Komisja postępuje zgodnie z postanowieniami § 45 od ust. 4 oraz ust. 5, Statutu Związku.

9.   Jeżeli Komisja nie może wykonać czynności określonych w § 45 od ust. 2 do 5 lub zdecyduje się w całości ustąpić, niezbędne jest wdrożenie przez nią procedury określonej w § 28 ust. 5 oraz ust. 6 w celu odbycia wyborów uzupełniających lub nowych wyborów.

10.   W sytuacji określonej w ust. 9, postanowienia ust. od 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

§ 4.

Komisja do prowadzenia swoich spraw korzysta z pomocy Biura Związku.

§ 5.

1.   Praca członków Komisji zgodnie z postanowieniami § 7 Statutu Związku opiera się na pracy społecznej.

2.   Na podstawie § 38 ust. 5 Statutu Związku, Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym  w posiedzeniach Zarządu.

3.   Członkowie Komisji prowadząc swoją działalność w ramach statutowego organu Związku, muszą ściśle stosować się do ograniczeń określonych w § 46 Statutu Związku.

§ 6.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Związku pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, na podstawie § 48 ust. 2 Statutu Związku.

§ 7.

1.   Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący bądź Sekretarz Komisji na zasadach określonych w § 47 ust 1 Statutu Związku..

2.   Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3.   W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

1.   Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę Związku.

2.   Posiedzenia Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

3,   Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej Przewodniczący lub w uzasadnionych przypadkach, Sekretarz Komisji, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2.

4.   Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który zawiera : porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Komisji i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują przewodniczący obrad i osoba protokołująca.

5.   Osobą protokołującą posiedzenie Komisji jest jej Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności, inny członek Komisji, wyznaczony przez przewodniczącego obrad.

6.   Komisja prowadzi rejestr uchwał.

7.   Protokół powinien być przedłożony przez osobę protokołującą, do podpisu przewodniczącemu obrad, niepóźnej niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odbyło się posiedzenie Komisji.

8.   Protokół z posiedzenia Komisji jest odczytywany i głosowany na następnym posiedzeniu Komisji.

9.   Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz Komisji.

§ 9.

1.   Uchwały Komisji, zgodnie z postanowieniami § 26 Statutu Związku, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy czym w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2.   Uchwały Komisji, zgodnie z postanowieniami § 38 ust. 4 Statutu Związku, podejmowane są przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji na posiedzeniu.

3.   Jeżeli Statut Związku stanowi inaczej niż zostało to określone w ust. 1 i 2, przy podejmowaniu uchwały stosuje się zasady określone w Statucie Związku.

4.   W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji.

§ 10.

1.   Komisja używa podłużnej pieczęci nagłówkowej z określeniem nazwy własnej, nazwy i siedziby Związku.

2.   Komisja może także używać pieczęci okrągłych, zgodnie z określonymi własną uchwałą wzorami.

3.   Przewodniczący i Sekretarz Komisji posługują się pieczątkami imiennymi z pełną nazwą pełnionej funkcji w organie Związku.

4.   Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Komisji, może ona w trybie uchwały własnej wytworzyć pieczęci imienne dla innych jej członków, niż tych określanych w ust. 3.

5.   Wzory używanych pieczęci, o których mowa w ust. od 1 do 4, zawarte są w specjalnie wytworzonym rejestrze, przechowywanym przez Sekretarza Zarządu Związku.

6.   Posługiwanie się pieczęciami innymi, niż te, których wzory są zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 5, jest zabronione, a dokumenty, na których widnieją pieczęcie nie objęte rejestrem są nieważne.

§ 11.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.   Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.

2.   Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Związku.

3.   Składanie sprawozdań ze swe działalności na Walnym Zebraniu Delegatów i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

4.   Przekładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

5.   Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub z innych przyczyn mających istotny wpływ na funkcjonowanie Związku, na podstawie § 28 ust. 5 Statutu Związku.

6.   Żądanie zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

§ 12.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Związku pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, na podstawie § 48 ust. 2 Statutu Związku.

§ 13.

Komisja przy wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Związku.

§ 14.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja kierując się postanowieniami Statutu Związku, bądź innymi przepisami prawa.