Regulamin
składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

I. Zasady ogólne.
 
§ 1.

1.   Składką członkowską w rozumieniu niniejszego regulaminu jest wpłata na rzecz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwanego dalej Związkiem, do której dokonania zobowiązany jest członek Związku w cyklu rocznym.
 
2.   Opłatą wpisową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest jednorazowa wpłata na rzecz Związku, do której dokonania zobowiązane są podmioty, które uzyskują status członka Związku, na mocy Uchwały Zarządu Związku.

3.   Członków Związku zobowiązanych do opłacania składki członkowskiej, określa Statut Związku.

§ 2.

1.   Wpłaty określone w § 1 dokonywane są wyłącznie w formie przelewu, na rachunek bankowy, którym dysponuje Związek.

2.   Koszty obsługi bankowej przesłania wpłaty leżą po stronie wpłacającego.

§ 3.

Dokumentem potwierdzającym uiszczenie wpłat określonych w § 1 jest dowód wpłaty, zawierający co najmniej :

1.   nazwę podmiotu dokonującego wpłatę,

2.   zwięźle określony tytuł dokonanej wpłaty, czyli: „składka członkowska WZSS” lub „opłata wpisowa WZSS”,

3.   w przypadku składki członkowskiej wskazanie okresu za jaki składka została uiszczona.
 

§ 4

1.   Członkowie Związku zobowiązani są uiszczać składkę członkowską do końca marca każdego roku.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego członka Związku, Zarząd Związku może w drodze uchwały:

  1. dokonać wydłużenia terminu określonych w ust. 1, przy czym nie więcej niż o 3 miesiące,
  2. podzielić składkę członkowską na dwie raty, przy czym pierwsza rata musi być opłacona do końca kwietnia, a druga rata do końca września.

§ 5

W przypadku wstąpienia do Związku, nowy członek dokonuje wpłaty składki członkowskiej wraz z opłatą wpisową w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku.

II. Wysokość składki członkowskiej i opłaty wpisowej.

§ 6

1.   Roczna składka członkowska dla jednego członka Związku wynosi:

  • 400,00 zł (czterysta złotych 00/100)

      z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

2.   Jednorazowa opłata wpisowa do Związku jest równa wysokości jednej składki członkowskiej z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

§ 7

1.   Okręgowe związki strzelectwa sportowego, nazywane dalej okręgowymi związkami, zrzeszone w Związku, opłacają składkę członkowską według poniższego schematu:

  1. jedna składka członkowska (100% wysokości) – za okręgowy związek;
  2. 2.25% wysokości jednej składki członkowskiej – za każdy podmiot, będący członkiem okręgowego związku.

2.   Opłata wpisowa od okręgowego związku jest równa wysokości jednej składki członkowskiej.

3.   Za opłacenie składki członkowskiej przez podmiot zrzeszony w okręgowym związku uznaje się wpłatę określoną w ust. 1, za potwierdzeniem w formie listy członków, dostarczonej przez okręgowy związek w którym dany podmiot jest zrzeszony.

§ 8

1.   Zmiany wysokości opłat określonych w § 6 może dokonać Walne Zebranie Delegatów Związku w drodze uchwały.

2.   Zarząd Związku może wnioskować do Walnego Zebrania Delegatów o zmianę wysokości opłat określonych w § 6, a także o zmianę zapisów niniejszego regulaminu.

III. Zobowiązania wobec organizacji do których przystąpił Związek.

§ 9

Opłacenie składek i innych opłat członkowskich na rzecz organizacji w których jest zrzeszony Związek, a także dotrzymywanie terminów ich płatności, jest obowiązkiem Zarządu Związku.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 10

1.   Osobą odpowiedzialną w Zarządzie Związku, za stałe monitorowanie terminowego wpływu składek członkowskich i opłat wpisowych od członków Związku jest Skarbnik Związku.

2.   Członkowie Związku składają wnioski, o których mowa w § 4. ust. 2, do Zarządu Związku, a opiniuje je na posiedzeniu Zarządu, Skarbnik Związku.

§ 11

1.    Nieopłacenie składki członkowskiej przez zobowiązanego członka Związku, skutkuje rygorami określonymi w statucie.

2.    Opłacenie składki członkowskiej lub opłaty wpisowej, przez zobowiązanego członka Związku w kwocie niższej, niż ta określona w § 6 i § 7 niniejszego regulaminu, bez skutecznego wystąpienia z wnioskiem o którym mowa w § 4. ust. 2, będzie traktowane na zasadach określonych w ust. 1.

3.    Nadpłacone kwoty składek członkowskich i opłat wpisowych podlegają zwrotowi., zobowiązanemu członkowi Związku, który wykonał nadpłatę.

§ 12

1.   Wysokość składki członkowskiej okręgowego związku wylicza się w oparciu o ilość członków, którzy byli w nim zrzeszeni, w dniu 31 stycznia, roku w którym okręgowy związek zobowiązany jest do jej opłacenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Wysokość składki członkowskiej okręgowego związku w roku przyjęcia do Związku, wylicza się w oparciu o ilość członków zadeklarowanych przez okręgowy związek we wniosku  o członkowstwo.

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2009 roku.