Poniżej zamieszczamy komunikat Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczący przedłużenia ważności licencji sędziowskich na lata 2017-2020 (kolejny letni cykl olimpijski). Prosimy wszytskich sędziów z wielkopolskich klubów o zapoznanie się z jego treścią.
Zgodnie z § 25 ust. 5 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS, który został zatwierdzony przez Zarząd PZSS i wprowadzonym do realizacji z dniem 01.01.2015 roku, wszystkie bezterminowe licencje sędziowskie wystawione w latach 2007 – 2011 oraz terminowe wystawione w latach następnych, tracą ważność z dniem 31.12.2016. Warunki przedłużenia ważności licencji na lata 2017-2020 (letni cykl olimpijski) określa § 13 w/w Regulaminu KS PZSS:
 
1. W celu przedłużenia ważności licencji należy spełnić w jednym, letnim cyklu olimpijskim następujące warunki:

1) dla licencji klasy trzeciej – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 20 punktów za rangę sędziowanych zawodów i ocenę pracy sędziego
2) dla licencji klasy drugiej lub drugiej RO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 10 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów
3) dla licencji klasy pierwszej lub pierwszej CRO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 12 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów
4) dla licencji klasy państwowej lub państwowej RM – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 14 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów

2. Liczba punktów potrzebnych do przedłużenia ważności licencji na kolejne cztery lata jest proporcjonalnie mniejsza w przypadku otrzymania licencji w drugiej połowie letniego cyklu olimpijskiego.

3. Wniosek w sprawie przedłużenia ważności licencji składa się do Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu KS WZSS na adres WZSS  Poznań ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań) Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku przesyła do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zbiorcze zestawienie sędziów ubiegających się o przedłużenie licencji wraz z potwierdzeniem, przez przewodniczącego Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku, spełnienia wszystkich warunków przedłużenia ważności licencji sędziowskiej.

4. W przypadku braku spełnienia wszystkich wymagań w jednym letnim cyklu olimpijskim, warunkiem przedłużenia ważności licencji sędziowskiej jest udział w kursie przygotowawczym (patrz § 22 Regulaminu KS PZSS)  i zaliczenie egzaminu w zaznaczonych we wniosku specjalnościach.

5. Indywidualne wnioski sędziów o przedłużenie ważności licencji, przechowuje Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku.

Licencje klasy państwowej i klasy pierwszej wystawia PZSS natomiast licencje klasy drugiej i trzeciej wystawiają WZSS. Każdy sędzia we wniosku winien wpisać aktualny adres zamieszkania i nr telefonu. Do wniosku winien dołączyć aktualną fotografią (podpisaną z podanym nr pesel)  oraz  potwierdzenie wpłaty 40 zł na konto WZSS, 60-791 Poznań ul. Reymonta 35 nr konta 29 1240 6625 1111 0010 5032 7538, z dopiskiem opłata za wydanie licencji sędziowskiej WZSS. Opłaty za wydanie licencji klasy państwowej i klasy pierwszej, łącznie ze zbiorczym zestawieniem, po przeprowadzeniu szkoleń zostaną przesłane do PZSS przez Kolegium Sędziów WZSS. Wnioski można przesyłać indywidualnie lub zbiorowo przez Kluby  zrzeszone w WZSS. Proszę sędziów o jak najszybsze przesłanie wniosków celem ustalenia terminów szkoleń.