Poniżej publikujemy wytyczne do Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2023. Należy zauważyć, że proces tworzenia kalendarza na rok 2023 wydłuży się, czego bezpośrednim powodem jest trwający proces licencjonowania klubów, który przedłuża się z uwagi na wprowadzenie nowego portalu informatycznego. Zawody mogą zgłaszać tylko licencjonowane kluby, a większość naszych klubów czeka na przyznanie licencji. Stąd wymuszona została dwustopniowa weryfikacja nadesłanych zgłoszeń. Pierwszy termin weryfikacji określony został na dzień 15 stycznia 2023 roku, drugi na dzień 28 lutego 2023 roku. Nie ulegają zmianie pozostałe zasady zgłaszania oraz opłacania proponowanych zawodów, zgodnie z Regulaminem składek i innych opłat członkowskich WZSS, poza adresem mailowym, na który należy przesłać zgłoszenia. Zawody na rok 2023 przesyłamy na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania:

Wytyczne do opracowania kalendarza imprez na rok 2023

1. Do kalendarza imprez zgłoszenia mogą wykonać tylko kluby zrzeszone w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego (WZSS), które są członkami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) i posiadają ważną licencję klubową.

2. W zawodach objętych kalendarzem imprez PZSS lub WZSS, mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy klubów zrzeszonych w PZSS posiadający ważną licencję zawodniczą.

3. W związku z powyższym w kalendarzu imprez WZSS na rok 2023 winny się znaleźć tylko takie zawody, w których mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (na rok 2023). Za sprawdzanie licencji odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów. 

4. W komunikatach z zawodów z kalendarza WZSS nie może się znaleźć żaden zawodnik bez ważnej licencji zawodniczej PZSS na rok 2023.

5. Kluby zrzeszone w WZSS mogą w swoich klubowych kalendarzach imprez zamieścić różne inne imprezy, w których będą mogły uczestniczyć osoby nie posiadające licencji zawodniczych, ale zawody takie nie mogą być zaliczane do przedłużania przedmiotowych licencji i przydzielania punktów sędziom za sędziowanie takich zawodów mimo, że mogą mieć zasięg nawet ogólnopolski. W tych zawodach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi organizator.

6. Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, elementem niezbędnym do wprowadzenia imprezy do kalendarza imprez na rok 2023 jest dokonanie wpłaty składki na rzecz Kolegium Sędziów WZSS (KS WZSS), w wysokości określonej w § 13 ust. 1 cytowanego powyżej regulaminu, wynoszącej 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100).

7. Składka określona w pkt 6, na podstawie w § 13 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, wnoszona jest za każde zawody zgłoszone do kalendarza. Na podstawie § 13 ust. 3 cytowanego regulaminu, nie wnosi się składki na rzecz KS WZSS za zawody strzeleckie:

1) na których organizator nie pobiera opłaty startowej;

2) których organizatorem jest Związek;

3) których organizatorem lub współorganizatorem jest członek Związku, a zawody strzeleckie na mocy uchwały Zarządu Związku mają rangę Mistrzostw Wielkopolski.

8. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, brak wpłaty składki na rzecz KS WZSS w pełnej wysokości, a także brak dowodu wpłaty tej składki w załączniku do zgłoszenia, będzie skutkował nieuwzględnieniem zgłoszenia i brakiem wpisu zawodów strzeleckich do kalendarza imprez na rok 2023.

9. Dla skutecznego wprowadzenia imprezy do kalendarza na rok 2023 niezbędne jest załączenie do maila zgłoszeniowego dowodu wpłaty, w formie (skanu lub pliku .pdf) obejmującego kwotę wyliczoną na podstawie poniższego wzoru (§ 13 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS):

ilość zgłoszonych imprez strzeleckich za które będzie pobierana oplata startowa x 30,00 zł składki § 13 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS = kwota do zapłaty

na konto:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36
26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
(Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań)

10. W przypadku gdy organizator będzie dokonywał zgłoszenia imprezy zwolnionej na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS ze składki na rzecz KS WZSS, należy ten fakt znaczyć w mailu zgłoszeniowym, poprzez jasne wskazanie tej imprezy z dołączonym zapiskiem – bez opłaty startowej.

11. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu wskazanym na stronie internetowej, poprzez przesłanie wraz z mailem zgłoszeniowym załączonego pliku .xls lub .pdf, co w znacznym stopniu usprawni opracowanie kalendarza. 

12. Termin nadsyłania propozycji zawodów strzeleckich do sporządzenia podstawowego kalendarza na rok 2023 upłynie w dniu 15 stycznia 2023 roku.  Druga weryfikacja zgłoszeń oraz uzupełnienie kalendarza imprez nastąpi po dniu 28 lutego 2023 roku, który jest ostateczną datą zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na rok 2023. Propozycje zawodów proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Związek rekomenduje również, by zgłoszenia na zawody z kalendarza imprez na rok 2023, w miarę możliwość, zbierane były w taki sposób, żeby lista startujących została zamknięta przed dniem organizacji zawodów, a zawodnicy byli wyznaczani na poszczególne zmiany. Kalendarz imprez WZSS na rok 2023 zostanie wprowadzony w życie uchwałą Zarządu. Takie działanie ma na celu uwiarygodnienie osobostartów niezbędnych do złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS. 

Kalendarz wprowadzony uchwałą Zarządu WZSS będzie miał charakter stały. Wszystkie inne imprezy zgłaszane po dacie 15 lutego 2023 roku, po wypełnieniu procedury zatwierdzania regulaminu i składu sędziowskiego oraz wniesieniu stosownej opłaty, będą zatwierdzane przez Zarząd Związku i umieszczone w aneksie do kalendarza imprez. 

Z każdej imprezy strzeleckiej należy sporządzić komunikat wg poniższego wzoru.

Wytyczne dotyczące pisania komunikatów z zawodów

Każdy komunikat składa się ze:

1) strony nr 1 na której wpisujemy organizatora  oraz nazwę zawodów,

2) strony nr 2 na której zamieszczamy osoby funkcyjne (sędziów) wraz z numerami licencji sędziowskich,

3) strony nr 3 listy zawodników z pełnymi numerami licencji zawodniczych i  przynależnością klubową, kolejność alfabetyczna,

4) protokołów z poszczególnych konkurencji (zawodnicy wraz z przynależnością klubową, uzyskany rezultat) – każdy podpisany przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej (alternatywnie Przewodniczącego Komisji RTS),

5) strony ostatniej, która powinna zawierać spis rozegranych konkurencji oraz być podpisana przez: 

* Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej po prawej stronie, 

* Sędziego Głównego Zawodów po lewej stronie, 

* Obserwatora WZSS z klauzulą zapisaną w Uchwale Zarządu WZSS nr 14/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku – Zawody odbyły się zgodnie przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

W komunikatach z zawodów objętych kalendarzem imprez WZSS, nie mogą być ujęte osoby bez ważnych licencji zawodniczych. Nie istnieje również pojęcie  PK (poza konkursem).

Ilość imprez wprowadzanych do kalendarza przez poszczególnych członków jest nieograniczona.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu jest członkiem PZSS i w zakresie organizacji zawodów musi przestrzegać uchwał, przepisów i regulaminów ustanawianych przez PZSS. Dlatego proszę o zastosowanie się do niniejszych wytycznych w roku 2023.