Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

W nowej wersji tarczy antykryzysowej Ministerstwo Sportu zaproponowało zapis dotyczący sposobu wyboru nowych władz polskich związków sportowych. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 roku kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r. Zapis nie zakłada przymusu wydłużenia kadencji jeśli związki posiadają technologiczne możliwości i posiadają odpowiednie zapisy w statutach mogą takie wybory przeprowadzić wcześniej.

Wychodząc naprzeciw problemom wielu polskich związków sportowych z przeprowadzeniem wyborów nowych władz w trybie elektronicznym, zaproponowałam wydłużenie kadencji. Nie jest to obligatoryjne wydłużenie, ale możliwość. Związki mają czas na wybranie nowych władz do 30.09.2021 r., czyli po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, po to, aby rozliczyć się z całego cyklu olimpijskiego – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Po wejściu w życie zapisów Ministerstwo otrzymywało wiele sygnałów, że związki  nie mają technologii umożliwiającej przeprowadzenie głosowania w trybie elektronicznym. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) znalazł się zapis dotyczący walnych zgromadzeń władz polskich związków sportowych i  uzupełniania mandatów. Celem regulacji było zapobieganiu pozbawienia działania władz polskich związków sportowych oraz wprowadza normę, która umożliwia odbywanie walnych zgromadzeń członków albo delegatów polskich związków sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokładnie chodzi tutaj o zapis Art. 68 pkt 48 projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który nowelizuje zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). Jego brzmienie jest następujące:

48) art. 15zzzc otrzymuje brzmienie:

„Art. 15zzzc. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, powodującej zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej poniżej minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do stanu minimum określonym w statucie związku;

2. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r.”;