Zgodnie z projektem porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zwołanym na dzień 15 maja 2019 roku, Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 roku, przyjął projekt Uchwały Walnego Zebrania z propozycjami zmian w Statucie Związku. Zarząd Związku jeszcze raz zwraca się z prośbą o odpowiednią frekwencję Delegatów na zwołanym Walnym Zebraniu, z uwagi na planowane wprowadzenie pod jego obrady powyższego projektu. Zgodnie z § 56 Statutu Związku, uchwałę o zmianie Statutu Związku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Delegatów Członków Zwyczajnych Związku. Poniżej publikujemy wskazany projekt.

W załączeniu:

Załącznik do Uchwały nr 18 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dotyczącej nowelizacji Statutu - Projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.