Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

15 maja 2019 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową.

Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku do dnia 8 maja 2019 roku.

Przypominamy, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji, która rozpoczęła się w roku 2017 (§ 30 ust. 6 Statutu). W związku z powyższym, ewentualna zmiana delegata musi nastąpić na zasadach określonych w § 30 ust. 3 Statutu Związku.

Zarząd Związku zwraca się również z prośbą o odpowiednią frekwencję Delegatów na zwołanym Walnym Zebraniu, z uwagi na przedłożenie zebraniu propozycji zmian Statutu Związku. Zgodnie z § 56 Statutu Związku, uchwałę o zmianie Statutu Związku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Delegatów Członków Zwyczajnych Związku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 15 maja 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - PROJEKT REGULAMINU Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2019 r.

Podział Delegatów pomiędzy członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.