Zgodnie z podjętą w dniu 6 czerwca 2022 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Związku na dzień:

29 czerwca 2022 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.45
w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

  1. Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
  2. Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 29 czerwca 2022 r.

Materiały na Walne Zebranie Delegatów:

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 (Bilans) Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Starołęcka 36; 61-361 Poznań NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061

Sprawozdanie za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa

Sprawozdanie za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku

Sprawozdanie  za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku

Główne cele zwołanego Zebrania są następujące:

1) sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku;
3) zatwierdzenie bilansu Związku;
3) nowelizacja przepisów „Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, wynikająca ze zmiany przepisów w zakresie opłacania i wysokości składek PZSS.

Regulamin obrad, a także jego porządek, zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku: https://wzss.pl do dnia 15 czerwca 2022 roku.  

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru swoich delegatów, na podstawie własnych statutów i innych przepisów organizacyjnych, w liczbie określonej w załączniku do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji władz Związku, czyli w tym przypadku na lata 2021 / 2024. Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 7 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do przekazania listy delegatów nowej kadencji władz, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Związku. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy statutowe Związku, zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przesłanie ewentualnych zmian w listach wybranych delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku. Przesłane listy delegatów powinny zawierać:

• imię, nazwisko oraz imię ojca delegata.

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie niniejszego pisma drogą pocztową.