W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.  U.  z  2021  r. poz.  1132, 1535, 1163 i 2447) i zmianami, jakie wprowadza dla organizacji pozarządowych, na każdy podmiot wpisany do KRS został nałożony obowiązek raportowania, związany ze zgłoszeniem beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin zgłoszenia upływa w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Nowe przepisy spośród podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS obejmują wyłącznie stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz fundacje. Nowy obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych istnieje bez względu na indywidualne sytuacje dotyczące funkcjonowania danego stowarzyszenia – np. stowarzyszenie zawiesiło działalność (ale nie zostało wykreślone z KRS).

Należy mieć na uwadze, że stowarzyszenie, aby wywiązać się z w/w obowiązków musi posiadać nr NIP. Od 1 grudnia 2014 r. każde nowo rejestrowane w KRS stowarzyszenie otrzymuje NIP automatycznie, natomiast stowarzyszenia wpisane do KRS przed tą datą powinny samodzielnie uzyskać numer NIP w US.

Według komunikatu MF nie ma natomiast podstaw prawnych do dokonania zgłoszenia do CRBR związku stowarzyszeń, którego nie można utożsamiać ze stowarzyszeniem (związek stowarzyszeń jest tworzony na podstawie art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako związek osób prawnych).

1. Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. W praktyce w spółce osobowej uprawnionym do zgłoszenia będzie najczęściej wspólnik, a w spółce kapitałowej – zarząd. Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

2. Kiedy trzeba zgłosić się do CRBR.

Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS. W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane spółki, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Uwaga! Jeśli w trakcie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie do CRBR, ale przed przesłaniem takiego zgłoszenia nastąpiła zmiana informacji podlegających zgłoszeniu, należy dokonać dwóch zgłoszeń:

  • zgłoszenie pierwsze powinno zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS
  • zgłoszenie drugie powinno zawierać informacje aktualne (po zmianach) i trzeba go dokonać, w terminie 7 dni od dnia powstania zmian

Podmioty, już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. 

3. Jakie są sankcje za brak zgłoszenia.

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, a także podanie w CRBR danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować nałożenie na podmiot gospodarczy kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

4. Jakie informacje trzeba zgłosić

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych:

1) dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:

a) nazwa (firma)
b) forma organizacyjna (na przykład spółka komandytowo-akcyjna)
c) siedziba
d) numer w KRS
e) numer NIP

2) dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:

a) imię i nazwisko
b) obywatelstwo
c) państwo zamieszkania
d) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
e) informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.

Link do rejestracji.

Przydatne linki: 

  1. Ustawa z dnia 1 marca2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych 
  3. Jak stowarzyszenie zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja]
  4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Rejestracja zgłoszenia, Wyszukiwanie beneficjenta lub spółki, Pytania i odpowiedzi
  5. Komunikat nr 39 dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.