Oryginalna informacja ze strony Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W dniu 6 maja 2021 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie powstał w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze sportu. Najbardziej istotna zmiana to brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych na otwartym powietrzu, od 15 maja. Całość harmonogramu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa. Najbardziej istotna dla działalności strzelnic część harmonogramu znajduje się poniżej.

Obiekty sportowe

Do 14 maja

 • prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest możliwe wyłącznie w przypadku:
 • sportu zawodowego,
 • zawodników pobierających stypendium sportowe,
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób (ograniczenie dot. amatorskiego uprawiania sportu); w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,
 • basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu

Obowiązuje zakaz obecności publiczności

Od 15 maja do 28 maja

 • brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych na otwartym powietrzu
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

Od 29 maja do 5 czerwca

możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:

 • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
 • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych na basenach, w aquaparkach i obiektach sportowych zamkniętych (przy nie większym niż połowa obłożeniu obiektu) pod warunkiem:
 • udostępnia nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

UWAGA!

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.