Informujemy, że w związku z utrzymaniem przez Rząd dotychczasowych obostrzeń zostają odwołane wszystkie egzaminy na patent strzelecki, które miały się odbyć w dniach 1-14 lutego 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu  - możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS, a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

LINK do oryginalnego artykułu.

Jednocześnie  informujemy, że zgodnie z przekazywanymi informacjami, obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r.

Przypominamy o aktualnie obowiązujących obostrzeniach w obszarze sportu:

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów:

- działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

- dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

-  wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

-  bez udziału publiczności.

W związku z powyższym WZSS rekomenduje swoim członkom zmianę terminów zawodów strzeleckich, zaplanowanych do dnia 14 lutego, na terminy późniejsze. Powyższe wynika z pojawiających się wątpliwości w interpretacji wskazywanych przepisów, dotyczących obostrzeń w zakresie sportu, co może prowadzić do różnic w działaniu organów uprawnionych do kontroli wprowadzonych restrykcji, na terenie poszczególnych powiatów, czy gmin.