Zgodnie z podjętą w dniu 1 września 2020 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

23 września 2020 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego  z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową i mailową.

PROJEKT REGULAMINU Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 23 wrzesnia 2020 r (.pdf)

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 23 września 2020 roku (.pdf)

Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostaną także opublikowane na powyższej stronie do dnia 16 września 2020 roku.

  1. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA
  2. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU
  3. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU
  4. BILANS - SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO UL. STAROŁĘCKA 36; 61-361 POZNAŃ NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061

Przypominamy, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji, która rozpoczęła się w roku 2017 (§ 30 ust. 6 Statutu). W związku z powyższym, ewentualna zmiana delegata musi nastąpić na zasadach określonych w § 30 ust. 3 Statutu Związku.

Przypominamy również, że w związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii choroby COVID-19 Walne Zebranie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Przypominamy, że podczas obrad Walnego Zebrania delegaci będą mieli obowiązek zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, przed wejściem na salę obrad. Środki do dezynfekcji zostaną zapewnione przez Zarząd Związku.